Zarządzanie Projektami

Biorąc pod uwagę™ stopień„ skomplikowania technologii i zmienność‡ otoczenia biznesowego zakończenie projektu z sukcesem nie jest zadaniem trywialnym. Do tego należy dodać‡ zagadnienia związane z polityką… prowadzoną przez poszczególnych interesariuszy, konflikty wewną…trz zespołu, walkę™ o zasoby i wiele innych, często nieznanych zagrożeń.... więcej

Analiza
Biznesowa

Analiza Biznesowa dostarcza projektowi informacji o tym jakie oczekiwania mają interesariusze w stosunku do produktów i efektów realizowanego przedsię™wzięcia. Trudno wyobrazić‡ sobie udany projekt który nie był‚ poprzedzony prawidł‚owo dokonaną… analizą….... więcej

Ratowanie projektów zagrożonych

Niekiedy zdarza się że w projekcie zaczynają… wystę™pować‡ niepożą…dane zjawiska takie jak rażą…ce opóźnienia,  przekroczenie budżetu czy pełzają…cy zakres. Kompetentny kierownik projektu, dzię™ki systemom wczesnego ostrzegania jest w stanie je wychwycić i wdrożyć programy naprawcze.... więcej